לוח פעילות

katef_hacrmel_gilboa_hamakim

משתלמי שנה II משתתפים בימי הסיור לנגב